Integritetspolicy

Diabetes Tools integritetspolicy och rutiner för personuppgiftshantering

 • Inom Diabetes Tools är våra kunders förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Diabetes Tools, för patients eller vårdgivares räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.
 • Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi hanterar och skyddar den elektroniska kommunikationen på våra webbplatser samt hur du kan gå till väga om du vill framföra synpunkter eller klagomål till oss.

Vad är en personuppgift?

 • En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Det betyder att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem uppgiften rör så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer eller bild.

Personuppgifter

 • Vi samlar in dina personuppgifter för olika syften. Exempel: för orderbehandling, för korrespondens och för prenumerationer.
 • Vi kan komma att kombinera den information vi får från dig med sådan som vi har inhämtat från andra källor för att komplettera den och för att anpassa vår interaktion med dig.
 • Dessutom kan vi komma att samla in information avseende din användning av våra webbplatser. Vi använder då olika typer av teknik, till exempel kakor.

Vi skyddar din integritet

 • Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Diabetes Tools värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

 • Personuppgiftslagen, PuL, syftar till att skydda att din personliga integritet inte kränks vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får endast behandlas om du har godkänt det, eller om det finns stöd i PuL eller annan lag.

Godkännande av lagring av data

 • Enligt PuL får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. För formulär på vår webbsida www.diabetestools.se gäller att när du klickar på knappen ”Skicka” i våra formulär godkänner du att vi lagrar dina uppgifter för ovanstående ändamål.
 • För appar som tillhandahålls av Diabetes Tools direkt till patienter (Triabetes och DiabetesGuru) gäller att för alla uppgifter som du registrerar i apparna godkänner du att vi lagrar uppgifterna för ovanstående ändamål.
 • För appar som tillhandahålls av Diabetes Tools via en vårdgivare (TriabetesGo och TriabetesClinic) gäller att vårdgivaren är personuppgiftsansvarig enligt Patientdatalagen, PDL. Kontakta respektive vårdgivare om du har frågor om dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter som sparas

 • Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara uppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress. När du fyller i ett formulär på vår webbplats sparas de uppgifter du anger. I apparna lagras data du själv lägger in såsom namn, e-postadresser och medicinska data bl a blodsockervärden och insulindoser.

Användning

 • För att vi eller andra involverade i fullgörandet ska kunna behandla din förfrågan.
 • För att kontakta dig i samband med enkäter om kundtillfredsställelse, marknadsundersökningar eller vissa transaktioner.
 • För att stödja produkter eller tjänster som du har anskaffat från oss.
 • Av Diabetes Tools i marknadsföringssyfte, om du har gett din tillåtelse till sådan användning.
 • För att göra din användarupplevelse mer personlig när du besöker våra webbplatser, förenkla navigeringen och föra statistik över webbplatsanvändningen.

Dina rättigheter

 • Du kan kontakta Diabetes Tools om du inte vill att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. En begäran om registerutdrag eller spärr mot direktmarknadsföring kan göras i kontaktformuläret på hemsidan www.diabetestools.se eller skickas till Diabetes Tools Sweden AB, Box 1057, 164 25 Kista.

2016-12-12, version 1.0, Document ID: Company-49-192216